Proclaimer

Hoe gaan wij om met informatie?

Whatunga verklaart gegevens niet beschikbaar te stellen anders dan waarvoor het profiel bedoeld is. We sluiten daarmee aan op de wet bescherming persoonsgegevens.

Whatunga is verantwoordelijk voor de informatie op deze website.

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het zo nodig corrigeren.

Werkt er iets niet goed?

In dat geval is er misschien sprake van een technische storing. Waarschuw ons even. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Krijg je geen reactie op je afspraakverzoek?

Neem contact met ons op als je geen reactie op je afspraakverzoek krijgt door verkeerde informatie of een storing op onze website. Dan zoeken we samen een oplossing.

No show van de netwerkzoekende of een netwerkcontact?

Laat het ons direct weten!

Algemene voorwaarden

Whatunga ontkomt er niet aan een aantal algemene voorwaarden te stellen. Hoewel wij er  helemaal vanuit gaan dat iedereen met de beste bedoelingen deelneemt.

Privacy

Whatunga verklaart dat gegevens die de werkende professionals en de netwerkzoekende op de website van Whatunga plaatst, niet zonder instemming zal worden verstrekt aan derden of zal worden aangewend anders dan in samenhang met het doel.

Ieder baanwervend netwerkgesprek dient afgerond te worden middels een bevestiging en een recommendation via de website, alvorens wij over kunnen gaan tot de betaling.

1. Partijen

In deze algemene voorwaarden worden vier partijen onderscheiden.

1.1 Whatunga BV

1.2 De Werkende Professional: Degene die zijn profiel aan Whatunga beschikbaar stelt en bereid is minimaal 5 keer per jaar een gesprek aan te gaan met een werkzoekende professional.

1.3 De kaarthouder: De Netwerkzoekende Professional die met behulp van een netwerktegoedkaart contacten legt met de werkende professional met behulp van het electronisch platform dat Whatunga daarvoor beschikbaar stelt. (vervangen door kaarthouder).

1.4 De betalende opdrachtgever: de organisatie of persoon die netwerktegoedkaarten voor het gebruiken van Whatunga heeft aangeschaft.

2. Beschrijving van de site

2.1 Whatunga is een elektronisch platform waar mensen voor eigen verantwoordelijkheid netwerken. Whatunga is geen arbeidsbemiddelaar en kan ook nimmer worden aangesproken op welk resultaat van onderlinge communicatie.
Whatunga speelt geen enkele rol bij het resultaat van de tot stand gekomen contacten die dankzij haar website ontstaat. Om die reden kan Whatunga niet verantwoordelijk worden gehouden voor de controle op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de gepubliceerde profielen.

2.2 De diensten van Whatunga zijn uitsluitend bedoeld voor naar Nederlands recht meerderjarige personen.

2.3 In geval van een conflict welke op enigerlei wijze is ontstaan uit de via de website tot stand gekomen contact of overeenkomst zal geen der partijen Whatunga juridisch verantwoordelijk kunnen houden uit hoofde van welke titel dan ook.

2.4 Indien profielen verwijzingen bevatten naar andere websites dan de website van de aanbieder van Whatunga heeft de aanbieder van Whatunga geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en regels van die betreffende site. Indien je gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt het gebruik daarvan onder de (privacy)regels van het desbetreffende beleid van deze websites. Op deze websites valt de gebruiker van Whatunga onder de wet privacy en dienstverlening. Whatunga heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

3 Doel

Het doel van Whatunga is het mogelijk maken van netwerkgesprekken in welke vorm dan ook.

4. Voorwaarden voor het plaatsen en gebruiken van een profiel

Voor het plaatsen van een profiel dient de werkende professional aan de volgende voorwaarden te voldoen:

4.1 Personen dienen een zo volledig mogelijk ingevuld profiel op te geven en accepteert met het beschikbaar stellen van zijn profiel voor Whaunga alle door Whatunga gestelde voorwaarden.

4.2 Alle profielen dienen van natuurlijke personen te zijn.

4.3 Deelnemers hebben te allen tijde het recht, zonder tussenkomst van Whatunga, het profiel te verwijderen van het platform.

4.4 Personen stellen zich middels het profiel beschikbaar voor het voeren van gesprekken.

4.5 Personen hebben nimmer het recht, op welke wijze dan ook, op het geplaatst houden van het profiel op het electronisch platform van Whatunga. Whatunga kan zonder opgaaf van reden een profiel blokkeren of zelfs verwijderen, zonder dat personen enig recht op schadevergoeding hebben.

4.6 Het is niet toegestaan dat een werkende professional meer dan één profiel aanmaakt binnen WorkForce Holland

5. Gedragsregels werkende en werkzoekende professionals

6.1. In de communicatie via Whatunga is het niet toegestaan om te schelden of te vloeken en/of obscene of discriminerende uitdrukkingen te gebruiken.

6.2. De werkende- en netwerkzoekende professional werkt mee aan de beoordeling van de kwaliteit van het netwerkgesprek zoals dat gevoerd is met de werkende professional, door gebruik te maken van de daarvoor beschikbare faciliteit binnen Whatunga.

6. Geen aansprakelijkheid voor Whatunga

6.1. Whatunga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de profielen op haar website.

6.2. Whatunga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van de netwerkgesprekken tussen netwerkzoekende- en werkende professional.

6.3. Whatunga kent jegens opdrachtgevers, werkende- en netwerkzoekende professionals geen enkele verplichting tot het uitvoeren van controle op de kwaliteit, de betrouwbaarheid van de aangeboden diensten, de waarheid of juistheid van de online aankondigingen, of de netwerkzoekende of werkende professional in staat zijn de netwerkgesprekken uit te voeren.

6.4. Geen enkele vorm van garantie of waarborg die de opdrachtgever, werkende of netwerkzoekende professional bij elkaar wensen te bedingen schept ooit een verplichting voor Whatunga.

6.5 Whatunga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de verspreiding van met een virus geïnfecteerde informatie, of een verstoring van de website door hackers. De hoogte van het met eventuele aansprakelijkheid gemoeide bedrag is nimmer meer dan de door Whatunga aan opdrachtgever gefactureerde kosten van de, op het moment van het ontstaan van de schade, geactiveerde netwerktegoedkaarten.

7.Informatie over prijs en betaalmethoden

7.1 Betaling geschiedt vooraf aan de activering van de netwerktegoedkaart en vindt altijd plaats binnen 30 kalenderdagen na de opdrachtverstrekking aan Whatunga.

7.2 Whatunga brengt 21% BTW in rekening voor alle diensten die voor consumenten bedoeld zijn. Het is voor Whatunga niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder BTW te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor Whatunga om voor dergelijke diensten berekende BTW te crediteren. Specifiek voor ondernemers bedoelde diensten worden afzonderlijk gefactureerd.

7.3 Whatunga keert de netwerkvergoeding binnen 3 maanden uit nadat betrokken partijen, op de daarvoor bestemde faciliteit van Whatunga, heeft bevestigd dat het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.4 Whatunga houdt zich het recht voor jaarlijks tarieven aan te passen voor zowel de netwerktegoedkaarten als ook het aanpassen van de vergoeding die aan werkende professionals wordt betaald.

7.5 Whatunga brengt de schenking aan het goede doel in mindering op de vergoeding van de deelnemers en verplicht zich driemaandelijks achteraf tot betaling van de geselecteerde goede doelen. Whatunga publiceert de door haar gesteunde goede doelen en de betaling aan het goede doel op de website van Whatunga.

8. Slotbepaling

9.1 Whatunga behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen mocht de wet, haar beleidsregels of bepaalde omstandigheden daar aanleiding toe geven.

9.2 Op de overeenkomsten van Whatunga is te allen tijde Nederlands recht van toepassing. De rechter te Groningen is terzake van niet-consumentengeschillen exclusief bevoegd.